BSI

Making excellence a habit

Auditor wiodący

Auditor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 (Akredytacja IRCA A17070)

Stopień profesjonalizmu Twoich auditorów wiodących ma kluczowe znaczenie dla efektywności całego zespołu auditorów i w konsekwencji dla efektywności Twojego systemu zarządzania jakością. Ten kurs pozwoli Twoim auditorom wiodącym w pełni zrozumieć ich role oraz nabyć umiejętności jakich potrzebują, aby prowadzić audity w sposób jak najbardziej skuteczny. Pomimo, że kurs jest kierowany dla auditorów jego wartość dla kadry zarządzającej jest istotna, ponieważ poznają podejście Auditora BSI i dogłębnie dowiedzą się o zasadach systemów zarządzania jakością. Szkolenie jest też znakomitą okazją, aby kierownictwo mogło zadać pytania, na które albo nie ma czasu lub odpowiedniej okazji podczas auditu.

Zakres merytoryczny szkolenia **:

 • Przypomnienie zagadnień jakości; normy ISO 9001 i ISO 19011**,
 • Planowanie auditu,
 • Strategie dokumentowania systemu zarządzania jakością i Księgi Jakości,
 • Przygotowanie się do auditu i przygotowanie dokumentacji auditora jak np. listy pytań kontrolnych,
 • Prowadzenie spotkania otwierającego - problemy i najlepsze praktyki,
 • Prowadzenie auditu na „żywo”, zapoznanie się ze stylami kierowania (procesami), reakcje auditowanych, studium przypadku prawdziwego auditu,
 • Zapisywanie niezgodności,
 • Przygotowanie raportu z auditu,
 • Prowadzenie spotkania zamykającego - warsztaty prowadzenia spotkań, dobre praktyki i w jaki sposób unikać problemów,
 • Ocena działań korygujących,
 • Działania poauditowe.

 ** Wymagana jest znajomość normy PN-EN ISO 9001


Uczestnicy:

 • Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością, aby zwiększyć umiejętności zarządzania zespołem auditorów, zaktualizować wiedzę o systemach i o podejściu jednostek certyfikujących do procesu auditowania
 • Auditorzy wewnętrzni, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności auditorskie i uzyskać informacje o nowych metodach zarządzania i auditowania
 • Auditorzy, którzy prowadzą audity drugiej strony w swoim łańcuchu dostawców, chcący udoskonalić swoje umiejętności współpracy z dostawcami
 • Auditorzy zewnętrzni pracujący dla jednostek, które certyfikują organizacje
 • Konsultanci, którzy pomagają we wdrażaniu systemów zarządzania jakością w organizacjach
 • Osoby chcące inwestować w swój rozwój oraz współpacować z jednostkami certyfikującymi

Ocena uczestników:

 • Ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej,
 • Zaliczenie egzaminu pisemnego,
 • W piątym dniu przeprowadzany jest dwugodzinny egzamin. W trakcie szkolenia udostępnione zostaną szczegółowe informacje odnośnie egzaminu. Certyfikat osiągnięć wydawany jest uczestnikom, którzy uzyskali ponad 70% z części oceny szkoleniowej oraz egzaminu. Osoby, które nie ukończyły pomyślnie egzaminu otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Korzyści:

 • Dogłębne poznanie metod i technik, które pozwolą na skuteczniejsze auditowanie i umożliwią zarządowi podejmowanie trafnych decyzji na podstawie informacji uzyskanych z auditów
 • Na kursie uczestnicy ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności analitycznego myślenia. Niezależnie czy uczestnik pracuje jako auditor, czy na stanowisku kierowniczym, w obecnych czasach wysokiej konkurencji jest to atut, o który każda organizacja powinna zabiegać dla swoich pracowników
 • Informacje dotyczące podejścia, zasad i strategii auditorów zewnętrznych są istotne dla organizacji wdrażających systemy zarządzania jakością i są pomocne w przygotowaniu się do auditu certyfikującego
 • Kurs jest uznawany w Polsce i na całym świecie. Zwiększa on kompetencje auditorów. Auditorzy, którzy zdobędą certyfikat auditora wiodącego będą spełniać wymagania szkoleniowe stawiane przez jednostki akredytujące personel (IRCA)***

       ***IRCA - International Register of Certified Auditors
       (Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Auditorów)
 

W przypadku odmiennych ze względów zdrowotnych wymagań żywieniowych, prosimy o poinformowanie BSI w procesie zgłaszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Kolejne kroki


Zobacz Terminarz szkoleń. Dokonaj zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu za pośrednictwem elektronicznego formularza. W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z nami telefonicznie.

Drukuj stronę

Więcej informacji

Pełne dane kontaktowe

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt telefoniczny:
+48 (0)22 330 61 82
+48 (0)22 330 61 84